Nieuwe normen NHG-Praktijkaccreditering vastgesteld
Hartelijk dank voor uw feedback
Van veel huisartsen hebben wij feedback mogen ontvangen, hartelijk dank daarvoor! Op 28 januari 2020 zijn de normen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 door het College van Deskundigen vastgesteld.
Nieuwe normen vastgesteld

Op 28 januari 2020 heeft het College van Deskundigen de Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 vastgesteld en NPA gevraagd deze met een toelichting in een nieuw normenboekje vorm te geven. In maart 2020 zullen de nieuwe normen en een overgangsregeling voor de audits worden gepresenteerd.

Begin dit jaar heeft de beroepsgroep de herijkte Kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie.

Momenteel werken NHG, LHV, VPHuisartsen en InEen aan het concretiseren van de kerntaken. De resultaten daarvan zullen worden ingepast in facultatieve vragen voor eigen toetsing en, waar nodig, in de norm.

Afgelopen april hebben NHG, LHV en InEen het nieuwe kwaliteitsbeleid gepresenteerd en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft het advies ‘Blijk van vertrouwen; anders verantwoorden’, uitgebracht.

Een goed moment dus om de Kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering te herzien. De nieuwe kwaliteitsnormen zijn gebaseerd op de genoemde stukken en voorgelegd aan het College van Deskundigen, waarin alle belanghebbenden van goede huisartsenzorg zijn vertegenwoordigd zoals huisartsen en patiënten, en de NPA-Deelnemersraad. Hun feedback en adviezen zijn hierin verwerkt.

Een nieuwe opzet

Het geheel van de Kwaliteitsnormen is verdeeld over vier domeinen: Samen leren en verbeteren op orde, Zorg op orde, Team op orde, en Praktijk op orde. Vooral het samen leren en verbeteren krijgt aandacht tijdens de audit en wordt gestimuleerd.

Een domein bestaat uit Principes (die het te bereiken resultaat beschrijven) en Auditpunten. Dat zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij de basis voor de audit.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe normen is rekening gehouden met wensen en feedback van de beroepsgroep en belanghebbenden. Zo is er is een uitgebreide publieke commentaarronde geweest en is de NPA-Deelnemersraad meerdere malen geconsulteerd. Met het vertalen van de eigen kernwaarden en kerntaken naar Principes en Auditpunten en de verwerkte feedback bieden wij een certificering die past in de huidige tijd en die het vertrouwen in verantwoorde zorg rechtvaardigt met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering.

Ondersteuning

Om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden bij het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg is er een Werktool met ondersteunende vragen opgesteld. Deze vragen zijn ter inspiratie om richting te geven en niet verplicht om te beantwoorden. De ontvangen feedback op deze vorm van ondersteuning was zeer positief. De Werktool wordt nu verder uitgewerkt en zal medio 2020 beschikbaar komen.