Hartelijk dank voor uw feedback
Nieuwe Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering beschikbaar
Van veel huisartsen hebben wij feedback mogen ontvangen, hartelijk dank daarvoor! Op 28 januari 2020 zijn de normen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 door het College van Deskundigen vastgesteld. Vanaf 1 oktober 2020 zijn de normen van kracht.
Nieuwe normen vastgesteld

Op 28 januari 2020 heeft het College van Deskundigen de Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 vastgesteld. Vanaf 1 oktober 2020 zijn de nieuwe normen van kracht. Bovenaan deze pagina kunt u de nieuwe Kwaliteitsnormen als digitaal boekje downloaden. 

Begin dit jaar heeft de beroepsgroep de herijkte Kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie.

Momenteel werken NHG, LHV, VPHuisartsen en InEen aan het concretiseren van de kerntaken. De resultaten daarvan zullen worden ingepast in facultatieve vragen voor eigen toetsing en, waar nodig, in de norm.

Afgelopen april hebben NHG, LHV en InEen het nieuwe kwaliteitsbeleid gepresenteerd en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft het advies ‘Blijk van vertrouwen; anders verantwoorden’, uitgebracht.

Een goed moment dus om de Kwaliteitsnormen voor NHG-Praktijkaccreditering te herzien. De nieuwe kwaliteitsnormen zijn gebaseerd op de genoemde stukken en voorgelegd aan het College van Deskundigen, waarin alle belanghebbenden van goede huisartsenzorg zijn vertegenwoordigd zoals huisartsen en patiënten, en de NPA-Deelnemersraad. Hun feedback en adviezen zijn hierin verwerkt.

Een nieuwe opzet
Het geheel van de Kwaliteitsnormen is verdeeld over vier domeinen: Samen leren en verbeteren op orde, Zorg op orde, Team op orde, en Praktijk op orde. Vooral het samen leren en verbeteren krijgt aandacht tijdens de audit en wordt gestimuleerd.

Een domein bestaat uit Principes (die het te bereiken resultaat beschrijven) en Auditpunten. Dat zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij de basis voor de audit.

Feedback
Bij de ontwikkeling van de nieuwe normen is rekening gehouden met wensen en feedback van de beroepsgroep en belanghebbenden. Zo is er is een uitgebreide publieke commentaarronde geweest. Er is gereageerd door individuele deelnemers, regio-organisaties, auditoren, verenigingen en overige relaties. In totaal is namens 15-20% van de deelnemers feedback ontvangen. Ook de NPA-Deelnemersraad is meerdere malen geconsulteerd. De ontvangen feedback was overwegend positief met zeer bruikbare concrete suggesties op diverse onderwerpen. Zo is bijvoorbeeld de norm rondom patiëntervaringen aangepast omdat daar veel vragen en suggesties over zijn ontvangen. Met het vertalen van de eigen kernwaarden en kerntaken naar Principes en Auditpunten en de verwerkte feedback bieden wij een certificering die past in de huidige tijd en die het vertrouwen in verantwoorde zorg rechtvaardigt met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering.

Ondersteuning
De NPA-Wegwijzer met uitgebreide informatie is opgesteld om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden bij het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door de wegwijzer te volgen wordt de praktijk geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en relevante zaken in beeld te krijgen zoals; richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving.

Overgangsregeling
Alle audits vóór 1 oktober 2020 worden nog uitgevoerd op basis van versie 2.1. Uitgereikte certificaten zijn dan ook tot die datum op basis van versie 2.1. Bij de eerstvolgende audit na 1 oktober wordt, na verlenging van het keurmerk, het certificaat versie 2.1 vervangen door een certificaat versie 3.0. Alle audits na 1 oktober 2020 worden uitgevoerd op basis van versie 3.0.

Nieuw in versie 3.0
Meer informatie over wat er nieuw is in versie 3.0 en voorbereiding op de audit in 2020 vindt u in dit bericht.