Herziening Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering

Download informatie

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 16 mei 2019

Begin 2020 zal de inhoud van de audit voor NHG-Praktijkaccreditering er anders uit zien. Reden voor deze verandering is de herziening van de kwaliteitsnormen voor huisartsenpraktijken. De basis voor de herziening is: de update van de patiëntverwachtingen, het kwaliteitsbeleid van de beroepsverenigingen, het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) én de afspraken in het kader van [Ont]Regel de Zorg.

NPA zal met het College van Deskundigen (LHV, NHG, InEen, Patiëntenfederatie NL, Zorgverzekeraars NL en de Inspectie GJ) en de NPA Deelnemersraad komen tot een herdefiniëring van de kwaliteitsnormen.

(Ont)Regel de Zorg

Huisartsen kwamen in januari, februari en maart 2018 bijeen om de belangrijkste schrappunten vast te leggen en deze te koppelen aan een actieagenda. Deze vormden mede de basis van het Actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eén van de punten op dat actieplan is: “Wij verminderen de frequentie, vereenvoudigen en verbeteren de NHG-Praktijkaccreditering.”

NPA heeft het eerste deel van dat punt inmiddels gerealiseerd: huisartsenpraktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering hebben sinds 2019 de mogelijkheid om te kiezen voor de accreditering die hen het beste past. Hercertificering is niet langer jaarlijks verplicht, maar slechts eens per drie jaar. In de tussenjaren kan een deelnemer desgewenst kiezen voor aanvullende audits met of zonder thema naar keuze.

De volgende stap is de herziening van de kwaliteitsnormen en verdere vereenvoudiging en verbetering van de NHG-Praktijkaccreditering. Hierbij zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met actuele ontwikkelingen zoals de gezamenlijke visie van NHG, LHV en InEen op kwaliteit.

Basis voor de herziening

NPA, het College van Deskundigen van NPA, en de NPA Deelnemersraad zullen actuele ontwikkelingen in de huisartsenzorg als basis nemen bij het herdefiniëren van de kwaliteitsnormen.

Op 16 april 2019 is tijdens een speciale bijeenkomst met de ledenraden en (huisarts)bestuurders van InEen, LHV en NHG de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg gepresenteerd.

Vanuit hun eigen achtergrond trekken InEen, LHV en NHG samen op bij het realiseren van het kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg. Een belangrijke verandering in de visie is de verschuiving van ‘verantwoording afleggen’ naar ‘verantwoordelijkheid nemen’ voor kwaliteit. Voortaan staat ‘samen leren en verbeteren’ centraal.

In mei 2019 presenteert de RVS, haar advies “Anders verantwoorden”.

Centrale vraagstelling in dit advies: Hoe kunnen nieuwe vormen van verantwoording bijdragen aan het leveren van goede zorg en hulp?

De huidige kwaliteitsnormen uit 2015 zijn gebaseerd op patiëntverwachtingen. Eind 2018, begin 2019 heeft Patientenfederatie Nederland onderzoek gedaan om te komen tot een herijking van die verwachtingen. De resultaten worden meegenomen bij de aanpassing van de kwaliteitsnormen.

Plan van aanpak

Het doel is om te komen tot een goede balans tussen ‘vinken en vonken’: balans tussen laten zien dat de praktijk verantwoorde zorg levert en stimuleren van het zijn van een lerende organisatie.

Om tot een breed gedragen en goed resultaat te komen, zullen voor het herschikken en herformuleren van de kwaliteitsnormen de volgende stappen doorlopen worden:

  • 7 mei 2019: In het NPA-College van Deskundigen is de lijn besproken op welke wijze de herschikking en herformulering van de normen kan plaatsvinden.
  • Medio 2019: Herijken van de patiëntverwachtingen op basis van de resultaten van de patiëntraadpleging die Patiëntenfederatie Nederland heeft gedaan.
  • Medio 2019: De NPA-Deelnemersraad heeft geadviseerd ook “artsverwachtingen” op te nemen in de normen. Deze arts-, en deelnemersverwachtingen worden bij hen uitgevraagd.
  • September 2019: NPA stelt een Concept Kwaliteitsnormen 2020 op. Deze wordt besproken met het College van Deskundigen op 17 september 2019.
  • Oktober 2019: Er zal een openbare commentaarronde uitgezet worden onder deelnemers waar o.a. ook HRMO en LHOV voor worden uitgenodigd.
  • November 2019: Het concept wordt bijgewerkt op basis van de ontvangen feedback en besproken tijdens de LHV Ledenraad, NHG Verenigingsraad en de Algemene Ledenvergadering VPH.
  • December 2019: Het College van Deskundigen stelt de Kwaliteitsnormen vast.
  • Eerste kwartaal 2020: Introductie nieuwe Kwaliteitsnormen van, voor en door huisartsen.

Het resultaat

NPA is in 2020 klaar om een nieuwe normatieve inhoud van NHG-Praktijkaccreditering in de audits uit te voeren.

Het resultaat is een keurmerk dat er toe doet en een accreditering die motiveert.

Per slot van rekening leggen we verantwoording af aan de patiënt en willen we blijven aantonen dat er in praktijken die het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering dragen, met recht gesproken kan worden van gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde huisartsgeneeskundige zorg!