NHG-Praktijkaccreditering per 2019

Wat heeft het College van Deskundigen op 14 november besloten?

 • vanaf 1 januari 2019 krijgen keurmerkhouders eenmaal per drie jaar een audit in plaats van ieder jaar;
 • Deelnemers kunnen daarnaast op facultatieve basis kiezen voor een jaarlijks contactmoment in de vorm van een controle audit of een thema audit
 • In de loop van 2019 worden aangepaste kwaliteitsnormen ingevoerd. Op dit moment werkt Patiëntenfederatie Nederland aan nieuwe patiëntverwachtingen. Wanneer deze beschikbaar zijn, wordt de aanpassing afgerond.
 • Het College van Deskundigen heeft een overgangsregeling vastgesteld: zie het volgende punt.

Hoe ziet de overgangsregeling er uit?

Algemeen:
Het uitgangspunt bij de invoering van de nieuwe systematiek is, dat de duur van deelname van een praktijk bepaalt wanneer de eerstvolgende audit plaatsvindt. Hoe langer een praktijk deelneemt, hoe later de eerstvolgende audit. Alle praktijken krijgen hun eerstvolgende audit tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2022, zodat het keurmerk geldig blijft.

Bij audits gepland in het eerste kwartaal van 2019
Praktijken die volgens het reglement een audit hebben vóór 1 april 2019 kunnen kiezen of ze deze audit wel of niet door laten gaan. Het gaat hierbij om praktijken die:

 • Een audit gepland hebben vóór 1 april 2019;
 • Een audit zouden hebben tussen 1 november 2018 en 1 april 2019 maar deze hebben opgeschort;
 • Uitstel hebben gekregen.

Begin december krijgen deze praktijken van NPA een brief waarin de keuze wordt voorgelegd.

Bijbehorende vragen:

 • Staat uw eerstvolgende controle-audit nu ingepland vóór 1 april 2019?
 • Zou uw audit volgens de huidige regels plaatsvinden vóór 1 april 2019, maar is hij nog niet ingepland?

In beide gevallen kunt u kiezen of u de komende controle-audit door laat gaan of uitstelt. Uw keurmerk blijft in beide gevallen gewoon geldig.

Toelichting keuze:

 • Doorgaan
  Wanneer u ervoor kiest om de controle-audit voor 1 april te laten plaatsvinden, dan telt deze als uw eerste hercertificeringsaudit. Uw volgende hercertificeringsaudit vindt dan plaats in 2022.
 • Uitstellen
  U kunt er ook voor kiezen om af te zien van uw recht op een audit vóór 1 april 2019. In dat geval hangt de nieuwe datum ervan af hoe lang uw praktijk het keurmerk al heeft: hoe langer u het keurmerk al heeft, hoe later u aan de beurt bent. Uw eerste hercertificeringsaudit vindt in ieder geval plaats niet langer dan drie jaar na uw laatste controle-audit, zodat uw keurmerk geldig blijft.

Let op: wanneer u afziet van uw recht op deze audit die (conform de huidige overeenkomst) voor 1 april 2019 plaats zou vinden, blijft de betalingsverplichting staan.

 

Wat betekent de overgang voor mijn incasso?

Elke deelnemer heeft een overeenkomst met NPA, die de praktijk het recht geeft op een jaarlijkse audit en, bij succesvol doorlopen van de audit, het recht op het voeren van het keurmerk.

De verschuldigde kosten worden per incasso geïnd. De incasso betreft steeds de kosten van de afgelopen 9 maanden en de komende 3 maanden.

Tot 1 januari worden alle lopende incasso’s uitgevoerd.

Dus ook wanneer een praktijk afziet van een audit die (conform de huidige overeenkomst) voor 1 april 2019 plaats zou vinden, blijft de betalingsverplichting staan.

 

Ik heb mijn audit door HRMO net uitgesteld terwijl ik voor het 7e jaar geaccrediteerd word. Ik wil dus uitstel tot in het 2e kwartaal en daarmee dus pas in 2020 of 2021 aan de beurt zijn. Kan dat?

Als uw audit volgens het huidige reglement plaats zou vinden voor 1 april 2019, kunt u er voor kiezen om af te zien van uw recht op een audit voor die datum. Let wel, uw verplichting om de incasso te voldoen blijft onveranderd.

Als u afziet van de controle-audit, wordt u ingedeeld op basis van anciënniteit. In dat geval hangt de nieuwe datum ervan af hoe lang uw praktijk het keurmerk al heeft: hoe langer u het keurmerk al heeft, hoe later u aan de beurt bent. Uw eerste hercertificeringsaudit vindt in ieder geval plaats niet langer dan drie jaar na uw laatste controle-audit, zodat uw keurmerk geldig blijft.

Wanneer u kiest om de controle-audit op de huidige wijze voor 1 april 2019 te laten plaatsvinden, dan telt deze als uw eerste hercertificeringsaudit. Uw volgende audit is dan in 2022.

U hoeft niet nu te beslissen: begin december krijgt u een brief van NPA waarin deze keuze aan u wordt voorgelegd.

 

Ben ik verplicht om deel te nemen aan de driejaarscyclus of kan ik ook nog ieder jaar een bezoek krijgen?

U bent niet verplicht deel te nemen aan de driejaarscyclus. U kunt ook kiezen voor een jaarlijks bezoek van de auditor. Dit jaarbezoek kan bestaan uit een controle-audit zoals u dit gewend bent, of uit een thema-audit. In dit laatste geval gebruikt u de twee tussenjaren om een verdiepend thema naar keuze uit te werken. Begin december ontvangt u een brief waarin deze opties aan u worden voorgelegd.