Nieuwe normen NPA-Certificering Huisartsenpost vastgesteld

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 29 november 2021 

Na een uitgebreide feedbackronde heeft het College van Deskundigen op 13 oktober 2021 de Kwaliteitsnormen NPA-Certificering Huisartsenpost versie 2.0 vastgesteld. De herziening van de normen voor de huisartsenpost is een logisch vervolg op de vernieuwing van de normen voor de huisartsenpraktijk en hanteert dezelfde opbouw. 

De huidige norm voor huisartsenposten is begin 2018 vastgesteld en is gebaseerd op de toen geldende normen voor de huisartsenpraktijk. Afgelopen jaar zijn er nieuwe normen voor de huisartsenpraktijk geïntroduceerd. Deze nieuwe normen zijn mede gebaseerd op de herijkte kernwaarden en kerntaken van de beroepsgroep, en het kwaliteitsbeleid geschreven door NHG, LHV en InEen. Tijd dus om ook de normen voor de huisartsenpost te vernieuwen. 

Opbouw 
Net als bij de NHG-Praktijkaccreditering zijn de normen voor de huisartsenpost verdeeld over vier domeinen: Samen leren en verbeteren op orde, Zorg op orde, Team op orde, en Organisatie op orde. Vooral het samen leren en verbeteren wordt gestimuleerd en krijgt tijdens de audit extra aandacht. 
Een Domein bestaat uit Principes die het te bereiken resultaat beschrijven en Auditpunten die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. Samen vormen zij het normatief kader.  

Ondersteuning 
De NPA-Wegwijzer (voor de certificering van de huisartsenpost is deze nog in ontwikkeling) biedt per principe ondersteuning en informatie bij het voldoen aan de normen en is daarnaast ondersteunend voor een goede voorbereiding op de audit. De beschreven aandachtspunten bieden input voor het gesprek met de auditor. De huisartsenpost wordt uitgenodigd om toe te lichten hoe zij invulling heeft gegeven aan die aandachtspunten en welke keuzes zijn gemaakt.   

Feedback 
Het concept voor de herziening van de normen is afgelopen zomer voorgelegd aan de deelnemende huisartsenposten en aan de NPA Deelnemersraad, met het verzoek feedback te geven. Daarnaast zijn de concept normen ook op de NPA website gepubliceerd met daarbij de mogelijkheid tot het geven van feedback. Naast veel positieve reacties zijn er ook concrete voorstellen voor aanpassing ontvangen. Deze feedback was zeer waardevol en heeft geleid tot normen die nog beter aansluiten bij een verantwoorde organisatie van de huisartsenspoedzorg. Het College van Deskundigen van NPA heeft het aangepaste concept beoordeeld en definitief vastgesteld. 

Implementatie 
De nieuwe normen worden per 1 maart 2022 van kracht. Audits die voor 1 maart 2022 worden uitgevoerd staan nog in het teken van de huidige norm. Huisartsenposten die na 1 maart de audit hebben worden getoetst volgens de nieuwe norm. Zij ontvangen na het succesvol afronden van de audit het keurmerk NPA-Certificering Huisartsenpost versie 2.0. De auditfrequentie is ongewijzigd, de audits worden jaarlijks uitgevoerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van de NPA-Wegwijzer en overige benodigde materialen en documenten. Deze zullen begin 2022 gereed zijn en worden dan gedeeld met de deelnemende posten en geïnteresseerden.    

Een van de deelnemende huisartsenposten liet ons weten: 
“Het geheel oogt modern, samenhangend en doelmatig.”