Normen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 vastgesteld

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 6 februari 2020

Na een uitgebreide publieke feedbackronde heeft het College van Deskundigen op 28 januari 2020 de Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 vastgesteld.

De nieuwe versie van NHG-Praktijkaccreditering is gebaseerd op de vernieuwde visie op kwaliteit van de huisartsgeneeskunde en de kernwaarden en kerntaken zoals door de beroepsgroep ontwikkeld. De resultaten van de concretisering van de kerntaken door de beroepsgroep, kan in de loop van 2020 leiden tot aanvulling of aanpassing van delen van de norm. Eind 2019 zijn de nieuwe normen als concept voorgelegd aan alle deelnemers en belanghebbenden (in totaal zo’n 8000 contacten). Er is gereageerd door individuele deelnemers, regio-organisaties, auditoren, verenigingen en overige relaties. In totaal is namens 15-20% van de deelnemers feedback ontvangen. Ook de NPA-Deelnemersraad is meerdere malen geconsulteerd. De ontvangen feedback was overwegend positief met zeer bruikbare concrete suggesties op diverse onderwerpen.

Naast de nieuwe Kwaliteitsnormen wordt voor versie 3.0 ook een nog meer waarderende auditmethode ontwikkeld en een Werktool ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid in de praktijk.

Ondersteuning
De Werktool die in ontwikkeling is bevat ondersteunende vragen en wijst de weg naar aanvullende informatie. De vragen zijn ter inspiratie en niet verplicht om te beantwoorden. Het doel van de Werktool is om de praktijk zo goed mogelijk te ondersteunen en hulp te bieden bij het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. De ontvangen feedback op deze vorm van ondersteuning was zeer positief. De Werktool wordt nu verder uitgewerkt en zal medio 2020 beschikbaar komen.

Een keurmerk dat er toe doet
Door de visie en keuzen van de beroepsgroep te volgen bieden wij een certificering die past in de huidige tijd en die het vertrouwen in verantwoorde zorg rechtvaardigt met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering.

Op 28 januari 2020 heeft het College van Deskundigen de Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 vastgesteld en NPA gevraagd deze met een toelichting in een nieuw normenboekje vorm te geven. In maart 2020 zullen de nieuwe normen en een overgangsregeling voor de audits worden gepresenteerd.

Een huisarts die sinds 2008 deelnemer is, liet ons weten:
“Met deze nieuwe inslag krijg ik het idee dat het weer terug gaat naar zijn oorspronkelijke doel: Goede kwalitatieve zorg binnen de praktijken, en een instrument om dat te borgen, controleren, op peil te houden! Een hulpmiddel, een ondersteuning in het behouden en verbeteren van onze kwaliteit.”