NPA besluit tot vrijwillige beëindiging RvA-erkenning

NPA nieuws | Nieuwsbericht | 14 februari 2019

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft in 2015 NPA als certificerende instelling erkend op basis van de ISO-norm 17021. Een jaarlijks auditbezoek van NPA aan de deelnemende praktijken is één van de eisen uit die norm.

Op 14 november 2018 heeft het College van Deskundigen besloten de frequentie van de audits voor NHG-Praktijkaccreditering te verlagen van jaarlijks naar driejaarlijks.
In het College van Deskundigen zijn NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, Zorgverzekeraars NL, Patiëntenfederatie en (als waarnemer) Inspectie GJ vertegenwoordigd.

Door het besluit van het college kan niet meer aan de eis van een jaarlijks auditbezoek worden voldaan. NPA heeft besloten haar erkenning door de RvA vrijwillig in te trekken per 2019. 

NPA blijft onverkort voldoen aan alle andere eisen voor certificerende instellingen bijvoorbeeld met betrekking tot onpartijdigheid, onafhankelijkheid van de audits en competenties van de auditoren. Het College van Deskundigen ziet daarop toe en staat achter de beslissing om de erkenning in te trekken.

In de eerste helft van 2019 zullen de uitgereikte certificaten vervangen worden door certificaten zonder het RvA-logo. In de tweede helft van 2019 zal NPA, op verzoek van het College van Deskundigen, de mogelijkheden onderzoeken voor een alternatieve externe erkenning.

Opleiders

Wat betreft de erkenning voor het opleiderschap, staat op de website van Huisartsenopleiding Nederland het volgende: https://www.huisartsopleiding.nl/opleiders/certificering.
Vanaf 1 januari 2019 is NHG-Praktijkaccreditering aangepast naar een driejaarlijkse cyclus. Dit betekent dat het keurmerk van deelnemende praktijken kan worden behouden door eenmaal per drie jaar een hercertificeringsaudit met positief resultaat af te ronden.
De inhoud/waarde van het keurmerk is onveranderd gebleven. Enkel de frequentie van het bezoek is aangepast.