Vertrouwen in zorg

NPA nieuws | Reactie NPA bij berichtgeving HRMO | 29 oktober 2018 

NHG-Praktijkaccreditering, ons keurmerk

Met elkaar staan we met de praktijkaccreditering pal voor de belangen van de huisarts én voor de zorg voor de patiënt. Deelnemers leveren aantoonbaar de kwaliteit van zorg waarop elke patiënt in Nederland recht heeft.

Tevreden deelnemers

Inmiddels is meer dan 70% van de Nederlandse huisartsen met hun praktijk de trotse drager van ons keurmerk. Praktijken geven gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer voor het auditbezoek; Meer dan 80% van de deelnemers waardeert de toegevoegde waarde van de accreditering als goed tot zeer goed.

Feedback van deelnemers

In het afgelopen najaar hebben we om feedback gevraagd aan de deelnemende praktijken. Daaruit blijkt dat er een duidelijke behoefte is aan doorontwikkeling van het keurmerk naar een NHG-Praktijkaccreditering op maat. Dit sluit aan bij het advies van de Deelnemersraad van NPA.

Op naar de driejaarscyclus

Straks vindt nog eenmaal per drie jaar een controle-audit, hercertificering van uw keurmerk, plaats waarbij de auditor kijkt in welke mate aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Op facultatieve basis kunnen praktijken in de twee jaren tussen de hercertificering hun kwaliteitsbeleid aanvullen met inspirerende, verdiepende thema’s. Deze thema-audits kunnen leiden naar een aparte erkenning, deelnamebewijs of certificaat.

Het resultaat:

  • Eens per drie jaar voor u en uw patiënt een bevestiging van het gerechtvaardigd vertrouwen in de zorg. 
  • Een praktijkaccreditering op maat met minder regeldruk en een facultatieve verdieping van uw kwaliteitsbeleid;

Wanneer kunt u veranderingen verwachten?

Het College van Deskundigen (NHG, LHV, VPHuisartsen, InEen, Zorgverzekeraars NL, Patiëntenfederatie Nederland en InspectieGJ als waarnemer) zal naar verwachting voor het einde van het jaar het concept van de revisie van de NHG-Praktijkaccreditering vaststellen.

In 2019 verwachten we snel de driejaarlijkse hercertificering te kunnen doorvoeren en de nieuwe verdiepende praktijkaccreditering aan u te kunnen aanbieden.

Op dit moment bereiden we maatregelen voor die begin 2019 al vermindering van de regeldruk zullen geven. Bijvoorbeeld een vereenvoudiging van de normen medisch handelen, het minder vaak moeten invullen van vragenlijsten en vereenvoudiging van de werkwijze bij patiëntenquêtes. Ook wordt gekeken, samen met het NHG, naar mogelijkheden om andere kwaliteitsinstrumenten, zoals de visitatie, qua uitvoering te integreren om daarmee ontstapeling van eisen te realiseren.

Recent bericht van HRMO / bestuur LHOV

Het College van Deskundigen en NPA delen met het actiecomité de doelstelling van
(Ont-)Regel de Zorg: “merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk”. In 2015 bij de laatste bijstelling van de NHG-Praktijkaccreditering is reeds een aanzienlijke lastenverlichting gerealiseerd. Dat laat onverlet dat NPA ook nu verder werkt aan vermindering van de administratieve belasting.

HRMO / bestuur LHOV noemen 5 actiepunten waar NPA zich grotendeels in kan vinden. Ook NPA steunt de tijdens de schrapsessies gekozen richting en vindt dat de kwaliteitsnormen onderzocht moeten worden op noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid.

Basis vormen de patiëntverwachtingen zoals die momenteel door Patiënten Federatie Nederland opnieuw in kaart worden gebracht. Zodra de patiëntverwachtingen zijn herzien, kunnen we aan de slag met de trechtering. Zo werken we bij NPA, namens onze deelnemers, hard aan de herziening van een keurmerk dat er toe doet. Bij actiepunt 5 over de wijze van informeren van huisartsopleiders heeft NPA geen rol.

Tot slot

Opschorten van deelname met behoud van het keurmerk, zoals voorgesteld door het actiecomité, is niet mogelijk. Wel kan een praktijk haar deelname stoppen, maar het recht op het voeren van het keurmerk vervalt dan.

Het actiecomité noemt de NHG-Praktijkaccreditering in haar schrijven een “waardevol instrument”. Wij vertrouwen er op dat we samen de NHG-Praktijkaccreditering als hét instrument van, voor en door huisartsen verder vorm zullen blijven geven.

Graag houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Marc Eyck, huisarts
Directeur NPA

Bijlagen: