Over NPA

NPA is een innoverende, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die staat voor kwaliteit. NPA ontwikkelt alle certificeringsprocessen in samenspraak met de betreffende beroepsgroep, omdat dit de kwaliteit én de efficiëntie van certificering ten goede komt. Om de kwaliteit van het werk te garanderen, laat NPA zichzelf toetsen door de Raad voor Accreditatie. Deze instantie heeft NPA erkend als certificerende organisatie.

 

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft NPA de accreditatie verleend en de NHG-Praktijkaccreditering als kwaliteitsmanagementsysteem erkend onder registratienummer C613 (ISO 17021). Met de accreditatie verklaart de RvA dat NPA heeft aangetoond in staat te zijn certificatie van managementsystemen op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren. Andere producten dan de NHG-Praktijkaccreditering van NPA vallen buiten de scope van de RVA accreditatie.

College van Deskundigen

De normen die NPA hanteert worden vastgesteld door een onafhankelijk college van deskundigen. Het college bestaat uit vertegenwoordigers van alle belanghebbenden van de huisartsenzorg. Dit college bewaakt de kwaliteit van certificering en voert periodiek onpartijdigheidsanalyses uit. De leden van het college zijn afkomstig uit het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, VPHuisartsen, brancheorganisatie eerstelijnszorg InEen, Patiënten Federatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in het college de rol van toehoorder. Zo is een groot maatschappelijk draagvlak gewaarborgd.

De normen

NPA accrediteert/certificeert huisartsen en zorggroepen, en binnenkort ook apotheekhoudende huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Met certificering door NPA voldoet u aan de normen van uw beroepsgroep en blijft u uw praktijk/organisatie ontwikkelen.

NPA als bedrijf

NHG-Praktijkaccreditering B.V. (NPA) is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk, met als enige aandeelhouder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De directie NPA legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen NPA, de Algemene Aandeelhoudersvergadering (bestuursvoorzitter en directeur bedrijfsvoering NHG) en ook in de Algemene Ledenvergadering van het NHG.

Raad van Commissarissen

  • Boudewijn Dessing, voorzitter en portefeuille regelgeving, juridisch en HRM
  • Willy de Graaff, lid met portefeuille financiën
  • Job Metsemakers, lid met portefeuille kwaliteit en huisartsgeneeskunde

Directie

  • Marc Eyck, huisarts

Management Team

  • Jean van Wersch, hoofd Kwaliteit
  • Suzanne Jongert, hoofd Bedrijfsvoering

Organogram