Kwaliteit NPA

NPA wil zich ontwikkelen tot hét keurmerkinstituut voor de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. NPA wil zich daarbij open en toetsbaar opstellen.

Het NPA-managementsysteem speelt daarbij een belangrijke rol. De directie ziet toe op de toepassing van het managementsysteem en zal zijn doeltreffendheid en doelmatigheid toetsen en, waar mogelijk, verbeteren.

Bijzondere aandacht heeft NPA voor het beheersen van mogelijke risico’s voor onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit van de certificeringen. Deze risico’s worden periodiek geanalyseerd en passende maatregelen worden genomen. Zo verlangt NPA onder andere van haar auditoren (en overige medewerkers) dat zij situaties melden die tot (de indruk van) een belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. NPA gebruikt deze meldingen  om mogelijke bedreigingen van de onpartijdigheid te ondervangen
Ook borgt de directie dat steeds wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.
Jaarlijks wordt een beleidsplan opgesteld met daarin concrete doelstellingen. De resultaten van interne audits en van de managementreview worden gebruikt om verder te verbeteren en zo nodig het beleid bij te stellen.

Jaarlijks voeren 30 auditoren zo’n 850 pre-audits en audits uit. Deze auditoren moeten hun werk vrij van enige druk, objectief, onpartijdig en onafhankelijk kunnen uitvoeren. Zij leggen hierover een verklaring af bij iedere audit die zij uitvoeren. Deelnemers hebben het recht om een verzoek in te dienen bij NPA om een andere auditor aan te wijzen. Daar moeten ze dan wel zwaarwegende redenen voor aanreiken.
Verder wordt een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve werkwijze van NPA gewaarborgd door een drietal organen waarin huisartsen zijn vertegenwoordigd:

  • het College van Deskundigen,
  • de Commissie van Toekenning,
  • de Deelnemersraad.