Werkwijze NPA

NPA heeft een College van Deskundigen, een Commissie van Toekenning en een Deelnemersraad. Zo garanderen we een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve werkwijze.

Het College van Deskundigen

Het College van Deskundigen stelt de normen vast waaraan een praktijk moet voldoen om het certificaat te verkrijgen. Daarnaast bewaakt het college de kwaliteit van de uitvoering van de certificering en voert het periodiek een onpartijdigheidsanalyse uit. De leden van het College van Deskundigen worden benoemd door het bestuur van NPA. Ze werken onafhankelijk en adviseren de directie van NPA over het certificeringssysteem. In opdracht van de directie wordt periodiek naast een onpartijdigheidanalyse ook een risicoanalyse uitgevoerd op bovengenoemde aspecten.

Voorzitter

  • J.M.J.M. Bijen

Huisartsen

  • M.E. Numans - lid, NHG (in wetenschappelijke zin)
  • M.S.C. Vergouwen - lid, LHV (in zakelijke zin)
  • L. Frenken - lid, VPHuisartsen (in zakelijke zin)
  • T. Speelman - lid, InEen (vereniging eerstelijnsorganisaties)

Patiënten

  • J.W. Mulder - lid, Patiëntenfederatie Nederland

Verzekeraars

  • M. Spruijt - lid, Zorgverzekeraars Nederland

Overheid

  • O. Breek - waarnemer, Inspectie Gezondheidszorg

Namens NHG Praktijk Accreditering B.V.

  • C.E. Vlasblom, adviseur, directeur/bestuurder a.i.
  • J. van Wersch, secretaris, hoofd kwaliteit

Deelnemersraad NHG-Praktijkaccreditering

NHG-Praktijkaccreditering is van, voor en door huisartsen en het team praktijkmedewerkers. De Deelnemersraad biedt deelnemende praktijken een platform om gericht mee te denken en wensen en ideeën voor te leggen aan de directie van NPA. Moet de opzet of de uitvoering van de NHG-Praktijkaccreditering worden aangepast op basis van zo’n advies? Dan wordt het voorgelegd aan het College van Deskundigen. De directie van NPA houdt de Deelnemersraad op de hoogte wat met de adviezen wordt gedaan. De Deelnemersraad komt tenminste twee keer per jaar bijeen.

Commissie van Toekenning

Auditoren en leden van de Commissie van Toekenning mogen geen binding (gehad) hebben met deelnemers en kandidaten die ze beoordelen. Ze moeten hun werk vrij van enige druk, objectief, onpartijdig en onafhankelijk kunnen uitvoeren en moeten hierover een verklaring afleggen. Deelnemers hebben het recht om een verzoek in te dienen bij NPA om een andere auditor aan te wijzen. Daar moeten dan wel zwaarwegende redenen voor zijn.