Risicoanalyse

Met een risicoanalyse krijgt u een goed beeld van blinde vlekken en valkuilen die in zorgprocessen kunnen voorkomen. Wanneer u de risico’s kent, kunt u maatregelen treffen en zo zorgen voor een veiligere zorg.

Met het uitvoeren van een risicoanalyse voldoet u aan de betreffende norm van de NHG-Praktijkaccreditering. Uw praktijk kan deze zelf opzetten, of gebruik maken van één van de twee onderstaande modules. Beide modules geven een overzicht van de belangrijkste processen en mogelijke risico’s binnen uw praktijk.

Beperkte of uitgebreide risicoscan

De beperkte risicoscan hoeft slechts door één persoon te worden ingevuld, terwijl de uitgebreide risicoscan door alle praktijkmedewerkers wordt ingevuld. Daarmee geeft de tweede u uitgebreidere informatie dan de eerste.

Met de uitkomst van de modules kan het praktijkteam bepalen of de ingeschatte risico’s aanleiding geven tot verbetering of betere borging.

Werkwijze Risicoscan beperkt

Voor de beperkte risicoscan gebruikt u een vragenlijst waarop per aspect één score wordt ingevuld. Deze score geeft u een globaal overzicht van mogelijke risico’s op de volgende twee onderwerpen:

  • Toegankelijkheid van de zorg
  • Medisch handelen (urgent en niet urgent, praktijkvoering)

De hoogte van een risico wordt bepaald door de kans dat een ongewenste gebeurtenis optreedt én de ernst van de gevolgen. In deze module worden beide aspecten samen als één score ingevuld.

Werkwijze Risicoscan uitgebreid

Voor de uitgebreide risicoscan vult ieder teamlid de vragenlijst in. Alle leden van het team geven twee scores: een score voor de frequentie waarmee een ongewenste gebeurtenis voorkomt, en een score voor de ernst van de gevolgen, mocht het risico zich daadwerkelijk voordoen.

Deze vragenlijst gaat in op de onderwerpen:

  • Bereikbaarheid
  • Dossiervorming
  • Professioneel handelen
  • Communicatie
  • Medicatie
  • Infectiepreventie

U beslist zelf wie u de vragenlijst wilt laten invullen. Op basis van de door u gegeven antwoorden maakt u binnen NPAweb een rapportage aan. De resultaten worden verzameld voor de praktijk als geheel en uitgesplitst naar functiegroep.