Over ons

NPA certificeert huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en apotheekhoudende huisartsenpraktijken. NPA ontwikkelt alle certificeringen samen met mensen uit het werkveld. Dat maakt dat de certificeringen goed zijn afgestemd op het dagelijks werk in de praktijk, bij de zorggroep en op de post. NPA heeft een College van Deskundigen, een Commissie van Toekenning en een Deelnemersraad waarin huisartsen vertegenwoordigd zijn. Zo garanderen we een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve werkwijze.

Missie en visie

Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg!

Onze ambitie is om, in afstemming met betrokken organisaties, de inspirerende uitvoeringsorganisatie van het kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg te zijn. Wij certificeren op onafhankelijke wijze organisaties waarbij huisartsen zijn betrokken en realiseren daartoe kwaliteitsnormen. De professionele standaard van de beroepsgroep, alsmede de kernwaarden en kerntaken zoals deze door de beroepsgroep zijn geformuleerd, zijn leidend in deze normen. We volgen de ontwikkelingen in kwaliteitsdenken en passen daar waar nodig de normen en onze producten hierop aan. We maken een heldere vertaalslag van normen naar de dagelijkse praktijk en wijzen deelnemers hierin de weg. Onze auditoren zijn deskundig en goed bekend met het werkveld. Een onafhankelijk College van Deskundigen, waarin alle belanghebbenden bij verantwoorde (huisartsen)zorg zijn vertegenwoordigd, stelt onze normen vast. Wij staan voor excellente dienstverlening ondersteund door uitstekende systemen. Onze medewerkers zijn enthousiast en hebben plezier in hun werk. Leren en verbeteren zijn, zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie, vanzelfsprekend.

Meer dan certificeren

Voor de huisartsopleiding is er het landelijke kwaliteitssysteem GEAR (Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde). Naast kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering stimuleert GEAR de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de huisartsopleidingen.
In opdracht van Huisartsopleiding Nederland past NPA het evaluatie- en toetsingsinstrument voor huisartsopleidingen toe. NPA voert de audits, samen met opleiders, aios en stafleden, uit bij de opleidingsinstituten voor huisartsen.
Voor het in kaart brengen en verbeteren van de veiligheidscultuur in een praktijk, zorggroep of huisartsenpost is de handzame methode SCOPE beschikbaar. Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en het kennisinstituut voor de eerstelijnszorg Nivel in samenwerking met NPA.

Onafhankelijk, onpartijdig en objectief

De normen voor de NPA-certificeringen worden ontwikkeld in samenspraak met de beroepsgroep en door het College van Deskundigen vastgesteld. Het college bewaakt ook de kwaliteit van de uitvoering van de certificeringen. De leden van het College van Deskundigen worden benoemd door het bestuur van NPA. Ze werken onafhankelijk en adviseren de directie van NPA over de certificeringen. In opdracht van de directie wordt periodiek naast een onpartijdigheidanalyse ook een risicoanalyse uitgevoerd. 
Deelnemers aan een certificering van NPA krijgen via de Deelnemersraad een platform om gericht mee te denken en wensen en ideeën voor te leggen aan de directie van NPA. Adviezen van de raad worden voorgelegd aan het College van Deskundigen. De directie van NPA houdt de Deelnemersraad op de hoogte van wat met de adviezen wordt gedaan. 
Auditoren en leden van de Commissie van Toekenning mogen geen binding (gehad) hebben met deelnemers en kandidaten die ze beoordelen. Ze moeten hun werk vrij van enige druk, objectief, onpartijdig en onafhankelijk kunnen uitvoeren en leggen hierover een verklaring af. Deelnemers hebben het recht om een verzoek in te dienen bij NPA om een andere auditor aan te wijzen. Daar moeten dan wel zwaarwegende redenen voor zijn.

Raad van Comissarissen

Willy de Graaff
Voorzitter en portefeuille: Financiën, Juridische stukken en Regelgeving

Job Metsemakers
Huisarts, portefeuille: Kwaliteit en Huisartsgeneeskunde

Peter Groenewegen
Portefeuille: HRM en Kwaliteit

Directie

Job Metsemakers
Huisarts, portefeuille: Kwaliteit en Huisartsgeneeskunde

Bedrijfsstructuur

NPA gaat verder dan certificering

Bij NPA stoppen we niet bij het certificeren en accrediteren van jouw praktijk. We kunnen je nog op veel meer manieren helpen.

Deskundig

Auditoren die de praktijk kennen.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw praktijk/organisatie. Allen hebben een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest).

Dialoog

Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Iedere audit is een gesprek met een NPA-auditor over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. Een audit is een dialoog waarbij u de ruimte heeft om de keuzes van uw praktijk toe te lichten.

Goede zorg is teamwerk

Expliciete aandacht voor samenwerking.
NPA biedt deelnemers tools om de samenwerking te versterken. Voor huisartsenpraktijken is er de Team Ontwikkel Meter (TOM), terwijl de veiligheidscultuurscan SCOPE voor huisartsenposten zeer geschikt is. Voor een zorggroep is er een rondetafelgesprek met diverse betrokken partijen.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00

of mail naar
bureau@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacyreglement.