NPA-Certificering Zorggroep

Goed georganiseerde zorg schept kansen

Een optimale organisatie schept de randvoorwaarden voor zorg dichtbij patiënten. Certificering met NPA focust op de organisatie van de samenwerking en de uitwisseling van informatie. Dit geeft de zekerheid dat uw randvoorwaarden goed op orde zijn.

Aan het woord

“We zijn blij met de kritische vragen van de auditor. Het ging op een prettige manier. Ze zetten je echt aan het denken.”

Lian van Gurp, Kaderhuisarts Beleid & Beheer | Stafarts Astma/COPD en Pauline Crooijmans, Stafmedewerker Kwaliteit & Farmacie, beiden werkzaam bij zorggroep De Ondernemende Huisarts (DOH)

"Het accrediteringsproces is mooi. Neem de zelfevaluatie: tijdens de gesprekken met onze ketenpartners kregen we veel positieve feedback. We voeren onze corebusiness blijkbaar goed uit. Ja, daar ben ik trots op.”

Periscaldes, zorggroep in de regio Goes, manager Maria van der Sluis

“Het was een leerzame ervaring om zo met ‘vreemde ogen’ te worden bekeken en bevraagd. Het geeft weer nieuwe informatie en soms mooie onverwachte inzichten om de kwaliteit te verbeteren.”

Inge Beers (adviseur chronische zorg), Zorggroep Almere

Zo werkt NPA-Certificering Zorggroep

1
Kennismaking

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om u kennis te laten maken met NPA-Certificering Zorggroep en toe te lichten wat dit voor uw zorggroep kan betekenen.

2
Telefonisch startgesprek

Wilt u uw zorggroep laten certificeren? Na uw aanmelding volgt een telefonisch startgesprek met een auditor. Hij/zij legt het traject van certificering uit en vertelt welke documentatie er nodig is. Meestal heeft een zorggroep vervolgens vier tot vijf maanden nodig om het keurmerk te behalen.

3
Zelfevaluatie

Uw voorbereiding op de audit bestaat uit een zelfevaluatie aan de hand van de de zeven ’Bouwstenen’ en de ’Toetsbare KwaliteitsKenmerken Basis op Orde’ van InEen. Wanneer u de evaluatie heeft afgerond, is het tijd voor de audit.

 

 

4
Audit deel I: Sleutelpersonen

Tijdens het eerste gesprek spreekt de auditor met de sleutelpersonen van uw zorggroep (bijv. bestuur, kaderarts, kwaliteitsmedewerker). Samen met hen neemt de auditor het normatieve kader, dat uit twee onderdelen bestaat, door. Als de zeven ’Bouwstenen’ besproken worden zal de auditor willen weten hoe de zorggroep daar invulling aan geeft. Bij het onderdeel ’Toetsbare KwaliteitsKenmerken Basis op Orde’ vormt de auditor op basis van het gesprek een beeld in hoeverre hieraan voldaan wordt.

5
Audit deel II: Rondetafelgesprek

Het tweede gesprek is een rondetafelgesprek met uw ketenpartners. De uitkomsten van het eerste gesprek worden met alle betrokkenen besproken. Dit gesprek verheldert hoe de afspraken van de zorggroep in de praktijk van alledag uitwerken. Ook kunnen visies en ervaringen tussen ketenpartners worden gedeeld.

 

6
Audit deel III: Afsluiting

Afsluitend heeft de auditor nog een gesprek met de sleutelfiguren waarin de auditor het auditverslag en zijn advies over het toewijzen van het keurmerk met u bespreekt.

 

 

7
Toekenning van het keurmerk

Gefeliciteerd! Dankzij het werk dat u heeft verzet ontvangt u binnen vier weken na afronding van de audit het keurmerk. U kunt zich gaan presenteren als NPA-gecertificeerde Zorggroep.

8
Hercertificering

Drie jaar na het behalen van het certificaat zal de hercertificeringsaudit plaatsvinden. Die audit verloopt op dezelfde manier als de eerste audit.

 

Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het graag.
De certificering voor zorggroepen is door NPA ontwikkeld en getest samen met zorggroepen. Feedback zorgt er voor dat NPA blijvend de kwaliteit en efficiëntie van certificering kan bewaken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Uw feedback wordt dan ook serieus genomen.
Rondetafelgesprek
Al uw partners samen aan tafel
Vast onderdeel van het traject voor zorggroepen is het rondetafelgesprek. De auditor gaat met diverse ketenzorgpartners in gesprek, zodat het functioneren van alle schakels in de keten inzichtelijk is. Dit gesprek vindt eens per drie jaar plaats.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een zorggroep werkt.
NPA-auditoren hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest). Allen zijn bijgeschoold op het terrein van zorggroepen en ketenzorg.
Efficiënt
Op basis van bestaande documentatie
Het traject gaat zo veel mogelijk uit van de documentatie die de zorggroep al gebruikt. Nemen huisartsenpraktijken van de zorggroep deel aan NHG-Praktijkaccreditering? Dan zorgt NPA ervoor dat u geen dubbel werk hoeft te doen.
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. U bespreekt met een auditor waar de zorggroep staat en hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
Rondetafelgesprek biedt kansen
Samen aan tafel
Een cruciaal onderdeel van het certificeringstraject voor zorggroepen is het rondetafelgesprek. Dit is een bijeenkomst met diverse ketenpartners van de zorggroep, die met de auditor van NPA in gesprek gaan. NPA heeft het rondetafelgesprek ontwikkeld in antwoord op de behoefte van zorggroepen die meewerkten aan de ontwikkeling van NPA-Certificering Zorggroep. Tijdens het rondetafelgesprek wordt inzichtelijk hoe iedere schakel van de ketenzorg functioneert, en hoe afspraken op papier in de praktijk werken. Het rondetafelgesprek draagt bij aan een soepele organisatie van de ketenzorg, en daar zijn zowel de ketenpartners als de patiënten bij gebaat. Het gesprek vindt eens per drie jaar plaats.
In het belang van de patiënt

De patiënt centraal

Net als binnen uw zorggroep, staat ook bij NPA de patiënt centraal. Goed georganiseerde ketenzorg is immers goed voor de (chronische) patiënt, die op die manier optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Een patiënt heeft er recht op, te kunnen vertrouwen op verantwoorde zorg, die dichtbij hem wordt georganiseerd. Met een certificering die voort is gekomen uit de behoeften van Nederlandse zorggroepen, speelt NPA in op de verwachtingen en belangen van patiënten.

Klik hier voor de normen

 

Overzicht gecertificeerde zorggroepen

Klik hier voor een volledig overzicht van Zorggroepen met het certificaat NPA-Certificering Zorggroep.