NPA-Certificering Zorggroep
Goed georganiseerde zorg schept kansen
Een optimale organisatie schept de randvoorwaarden voor zorg dichtbij patiënten. Certificering met NPA focust op de organisatie van de samenwerking en de uitwisseling van informatie. Dit geeft de zekerheid dat uw randvoorwaarden goed op orde zijn.
Aan het woord

"Het accrediteringsproces is mooi. Neem de zelfevaluatie: tijdens de gesprekken met onze ketenpartners kregen we veel positieve feedback. We voeren onze corebusiness blijkbaar goed uit. Ja, daar ben ik trots op.”

Periscaldes, zorggroep in de regio Goes, manager Maria van der Sluis

“Het was een leerzame ervaring om zo met ‘vreemde ogen’ te worden bekeken en bevraagd. Het geeft weer nieuwe informatie en soms mooie onverwachte inzichten om de kwaliteit te verbeteren.”

Inge Beers (adviseur chronische zorg), Zorggroep Almere

Zo werkt NPA-Certificering Zorggroep
1
Kennismaking

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om u kennis te laten maken met zorggroepcertificering en toe te lichten wat dit voor uw zorggroep kan betekenen.

2
Telefonische intake

Wilt u uw zorggroep laten certificeren? Dan volgt een telefonisch intakegesprek met een auditor. Hij/zij legt het traject van certificering uit en vertelt welke documentatie er nodig is. Meestal heeft een zorggroep vervolgens vier tot vijf maanden nodig om het keurmerk te behalen.

3
Zelfevaluatie

Uw voorbereiding op de audit bestaat uit een zelfevaluatie aan de hand van de Kritische KwaliteitsKenmerken van InEen (de KKK’s). Wanneer u de evaluatie heeft afgerond, is het tijd voor de audit.

 

 

4
Audit deel I: Sleutelpersonen

De audit bestaat uit drie gesprekken (I, II en III). Tijdens het eerste gesprek spreekt de auditor met de sleutelpersonen van uw zorggroep (bijv. bestuur, kaderarts, kwaliteitsmedewerker). Samen met hen neemt de auditor de zelfevaluatie en de documentatie van de zorggroep door en toetst uw zorggroep aan de KKK’s. Eventuele verbeterpunten worden benoemd.

5
Audit deel II: Rondetafelgesprek

Het tweede gesprek is een rondetafelgesprek met uw ketenpartners. Dit gesprek vindt iedere twee jaar plaats. De uitkomsten van het eerste gesprek worden met alle betrokkenen besproken. Dit gesprek verheldert hoe de afspraken van de zorggroep in de praktijk van alledag uitwerken. Ook kunnen visies en ervaringen tussen ketenpartners worden gedeeld.

 

6
Audit deel III: Afsluiting

Afsluitend heeft de auditor nog een gesprek met de sleutelfiguren. Voldoet u aan de KKK’s? Dan zal de auditor advies uitbrengen om het keurmerk toe te wijzen. Zijn er nog kleine verbeterpunten? Dat is geen probleem, zolang u maar een plan heeft om ze aan te pakken. Met de auditor bespreekt u op welke termijn de verbeteringen doorgevoerd worden. De meeste zorggroepen krijgen een ‘boost’ van de audit en pakken die punten voortvarend aan.

 

 

7
Toekenning van het keurmerk

Gefeliciteerd! Dankzij het werk dat u heeft verzet ontvangt u binnen vier weken na afronding van de audit het keurmerk. U kunt zich gaan presenteren als NPA-gecertificeerde Zorggroep.

8
Jaarlijkse controle audits

Vanaf nu doorloopt u jaarlijks een controle-audit, waarin u de ruimte heeft om dieper in te gaan op aspecten van uw organisatie. Het ene jaar is de controle-audit met, en het andere jaar zonder rondetafelgesprek.

 

Van, voor & door
Heeft u feedback? NPA hoort het graag.
De certificering voor zorggroepen is door NPA ontwikkeld en getest samen met zorggroepen. Feedback zorgt er voor dat NPA blijvend de kwaliteit en efficiëntie van certificering kan bewaken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Uw feedback wordt dan ook serieus genomen.
Rondetafelgesprek
Al uw partners samen aan tafel
Vast onderdeel van het traject voor zorggroepen is het rondetafelgesprek. De auditor gaat met diverse ketenzorgpartners in gesprek, zodat het functioneren van alle schakels in de keten inzichtelijk is. Dit gesprek vindt om het jaar plaats.
Deskundig
Auditoren die weten hoe een zorggroep werkt.
NPA-auditoren hebben allemaal een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest). Allen zijn bijgeschoold op het terrein van zorggroepen en ketenzorg.
Efficiënt
Op basis van bestaande documentatie
Het traject gaat zo veel mogelijk uit van de documentatie die de zorggroep al gebruikt. Nemen huisartsenpraktijken van de zorggroep deel aan NHG-Praktijkaccreditering? Dan zorgt NPA ervoor dat u geen dubbel werk hoeft te doen.
Dialoog
Hoe staat het met uw kwaliteitsbeleid?
Een gesprek met een NPA-auditor is een dialoog over alle aspecten die de kwaliteit van uw werk bepalen. U bespreekt jaarlijks met een auditor waar de zorggroep staat en hoe u zich verder wilt ontwikkelen.
Rondetafelgesprek biedt kansen
Samen aan tafel
Een cruciaal onderdeel van het certificeringstraject voor zorggroepen is het rondetafelgesprek. Dit is een bijeenkomst met diverse ketenpartners van de zorggroep, die met de auditor van NPA in gesprek gaan. NPA heeft het rondetafelgesprek ontwikkeld in antwoord op de behoefte van zorggroepen die meewerkten aan de ontwikkeling van NPA-Certificering Zorggroep. Tijdens het rondetafelgesprek wordt inzichtelijk hoe iedere schakel van de ketenzorg functioneert, en hoe afspraken op papier in de praktijk werken. Het rondetafelgesprek draagt bij aan een soepele organisatie van de ketenzorg, en daar zijn zowel de ketenpartners als de patiënten bij gebaat. Het gesprek vindt om het jaar plaats.
In het belang van de patiënt
De patiënt centraal

Net als binnen uw zorggroep, staat ook bij NPA de patiënt centraal. Goed georganiseerde ketenzorg is immers goed voor de (chronische) patiënt, die op die manier optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Een patiënt heeft er recht op, te kunnen vertrouwen op verantwoorde zorg, die dichtbij hem wordt georganiseerd. Met een certificering die voort is gekomen uit de behoeften van Nederlandse zorggroepen, speelt NPA in op de verwachtingen en belangen van patiënten.

Klik hier voor de normen

Overzicht gecertificeerde zorggroepen

Download een volledig overzicht (pdf) van gecertificeerde zorggroepen.