NPA-Certificering Zorggroep

Goed georganiseerde zorg schept kansen

Een optimale organisatie schept de randvoorwaarden voor zorg dichtbij patiënten. Certificering met NPA focust op de organisatie van de samenwerking en de uitwisseling van informatie. Dit geeft de zekerheid dat uw randvoorwaarden goed op orde zijn. Net als binnen uw zorggroep, staat ook bij NPA de patiënt centraal. Goed georganiseerde ketenzorg is immers goed voor de (chronische) patiënt, die op die manier optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Een patiënt heeft er recht op, te kunnen vertrouwen op verantwoorde zorg, die dichtbij hem wordt georganiseerd. Met een certificering die voort is gekomen uit de behoeften van Nederlandse zorggroepen, speelt NPA in op de verwachtingen en belangen van patiënten.

De kwaliteitsnormen

NPA-Certificering Zorggroep is ontwikkeld door NPA en tot stand gekomen door de waardevolle inbreng van zorggroepen. De basis van de normen zijn de ‘Bouwstenen’ en de ‘Toetsbare Kwaliteitskenmerken Basis op Orde’ uit de nota ‘Kwaliteitsbeleid
op Maat’ (2019) van InEen. Door in gesprek te zijn en te blijven met de deelnemers, en ontwikkelingen in de markt te volgen wordt er blijvend gewerkt aan actualisering van de normen.
Wilt u de normen inzien? Klik op de knop hieronder.

Meer dan certificeren

Ronde-
tafelgesprek

Al uw partners samen aan tafel
Vast onderdeel voor certificering van zorggroepen is het rondetafelgesprek. Diverse leden van de zorggroep en ketenzorgpartners gaan samen met de auditor en met elkaar in gesprek, zodat het functioneren van alle schakels in de keten inzichtelijk is.

NPA-Wegwijzer

Hulp en ondersteuning
Door de wegwijzer te volgen wordt u geholpen om per norm een goede inschatting te maken van mogelijke risico’s en aandachtspunten. De route naar relevante zaken zoals; richtlijnen, standaarden of wet- en regelgeving staat voor u klaar.

Deskundig

Auditoren die de praktijk kennen.
NPA-auditoren zijn toegerust om met u het gesprek aan te gaan over uw huisartsenpost. Allen hebben een academische achtergrond en werkervaring in de zorg. Bijna de helft van hen is huisarts (geweest).

Zo werkt NPA-Certificering Zorggroep 


Kennismaking

Een goede voorbereiding ondersteunt een vlotte certificering. Daarom komt een NPA-medewerker langs om u kennis te laten maken met NPA-Certificering Zorggroep en toe te lichten wat dit voor uw zorggroep kan betekenen.

Telefonisch startgesprek

Wilt u uw zorggroep laten certificeren? Na uw aanmelding volgt een telefonisch startgesprek met een auditor. Hij/zij legt het traject van certificering uit en vertelt welke documentatie er nodig is. Meestal heeft een zorggroep vervolgens vier tot vijf maanden nodig om het keurmerk te behalen.

Zelfevaluatie

Uw voorbereiding op de audit bestaat uit een zelfevaluatie aan de hand van de zeven ’Bouwstenen’ en de ’Toetsbare KwaliteitsKenmerken Basis op Orde’ van InEen. Wanneer u de evaluatie heeft afgerond, is het tijd voor de audit

Audit deel I: Sleutelperso-
nen

Tijdens het eerste gesprek spreekt de auditor met de sleutelpersonen van uw zorggroep (bijv. bestuur, kaderarts, kwaliteitsmedewerker). Samen met hen neemt de auditor het normatieve kader, dat uit twee onderdelen bestaat, door. Als de zeven ’Bouwstenen’ besproken worden zal de auditor willen weten hoe de zorggroep daar invulling aan geeft. Bij het onderdeel ’Toetsbare KwaliteitsKenmerken Basis op Orde’ vormt de auditor op basis van het gesprek een beeld in hoeverre hieraan voldaan wordt.

Audit deel II: Ronde-
tafelgesprek

Het tweede gesprek is een rondetafelgesprek met uw ketenpartners. De uitkomsten van het eerste gesprek worden met alle betrokkenen besproken. Dit gesprek verheldert hoe de afspraken van de zorggroep in de praktijk van alledag uitwerken. Ook kunnen visies en ervaringen tussen ketenpartners worden gedeeld.

Audit deel III: Afsluiting

Afsluitend heeft de auditor nog een gesprek met de sleutelfiguren waarin de auditor het auditverslag en zijn advies over het toewijzen van het certificaat met u bespreekt.

Toekenning certificaat

Gefeliciteerd! Dankzij het werk dat u heeft verzet ontvangt u binnen vier weken na afronding van de audit het certificaat. U kunt zich gaan presenteren als NPA-gecertificeerde Zorggroep

Hercertificering

Drie jaar na het behalen van het certificaat zal de hercertificeringsaudit plaatsvinden. Die audit verloopt op dezelfde manier als de eerste audit.

Het rondetafelgesprek
geeft inzicht

Een cruciaal onderdeel van het certificeringstraject voor zorggroepen is het rondetafelgesprek. Dit is een bijeenkomst met diverse ketenpartners van de zorggroep, die met de auditor van NPA in gesprek gaan. NPA heeft het rondetafelgesprek ontwikkeld in antwoord op de behoefte van zorggroepen die meewerkten aan de ontwikkeling van NPA-Certificering Zorggroep. Tijdens het rondetafelgesprek wordt inzichtelijk hoe iedere schakel van de ketenzorg functioneert, en hoe afspraken op papier in de praktijk werken. Het rondetafelgesprek draagt bij aan een soepele organisatie van de ketenzorg, en daar zijn zowel de ketenpartners als de patiënten bij gebaat. Het gesprek vindt eens per drie jaar plaats.

Overzicht gecertificeerde Zorggroepen

Bekijk hieronder in de lijst welke zorggroepen door NPA zijn gecertificeerd en het certificaat NPA-Certificering Zorggroep hebben ontvangen.

Nieuws

Eerste Regio-organisaties ontvangen certificaat NPA-Regiocertificering 

Samen Gezond Bodegraven en Huisartsenzorg Oude IJssel hebben als eerste regio-organisaties het certificaat NPA-Regiocertificering en welverdiende felicitaties in ontvangst genomen. De trotse regio-organisaties hebben door deel te nemen aan de
Lees meer

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt

Aanbod NPA voor Meer Tijd Voor de Patiënt Voor het landelijke thema Meer Tijd voor de Patiënt ontwikkelt NPA twee nieuwe vragenlijsten en levert data aan voor de nulmeting. Onderwerpen
Lees meer

Vaarwel NPAweb, welkom MijnNPA

Voor de certificering van de huisartsenpraktijk maken deelnemers aan NHG-Praktijkaccreditering gebruik van NPAweb. Om aan de wens van gebruikers voor een intuïtief en overzichtelijk programma tegemoet te komen wordt er
Lees meer

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Neem dan direct contact met ons op

Bel ons op 088 – 022 0000
Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00

of mail naar
accountbeheer@praktijkaccreditering.nl

Stuur een bericht

Dan komen we zo snel mogelijk bij u terug

Door het bericht te versturen ga ik akkoord met het privacy reglement.